INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PODĽA ČL. 13 NARIADENIA
KAMEROVÝ A MONITOROVACÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Spoločnosť Central Zone s.r.o., so sídlom Vajnorská 21 A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 414 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112911/B (ďalej len „Central Zone“) v právnej pozícii prevádzkovateľa prevádzkuje kamerový a monitorovací systém, v súvislosti s ktorým dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

Central Zone má povinnosť plniť si informačnú povinnosť voči Vám ako dotknutej osobe, pričom Vás ubezpečujeme, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a je riadne zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“).

Central Zone Vás týmto informuje, že kamerový systém zavádza a osobné údaje spracúva za účelom:


Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Central Zone s.r.o .so sídlom: Vajnorská 21 A , Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 
IČO: 50 414 151
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112911/B
tel. číslo: +421 2 3263 0700
e-mail: info@sympatia.sk


Kontaktné údaje zodpovednej osoby a spôsob uplatnenia práv:

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na vyššie uvedenú adresu, osobne alebo iným vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku alebo stanovisko doručíte inak ako listom s Vaším podpisom, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme musieť Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezodplatne. V prípade opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie, alebo môžeme jej vybavenie odmietnuť.


Zdroje spracúvania osobných údajov

Central Zone získava Vaše osobné údaje priamo od Vás.


Priestor monitorovaný kamerovým systémom

Kamery sú umiestnené nasledovne:

Exteriérové kamery
Kamera 1: Monitoruje parkovacie státie Vajnorská – Robotnícka
Kamera 2: Monitoruje vstup do skladu
Kamera 3: Monitoruje vstup cez rampu a vstup do parkovacieho domu určený pre Sympatiu a zásobovanie nebytových priestorov Robotnícka-Osadná
Kamera 4: Monitoruje vstup do parkovacieho domu
Kamera 5: Monitoruje hlavný vstup do budovy, Vajnorská ulica

Kamery v parkovacom dome Kamera 6,7: Monitoruje autovýťah
Kamera 8,9: Monitoruje parkovacie státia v parkovacom dome na 1NP
Kamera 10: Monitoruje schodisko z parkovacieho domu, ktoré vedie do budovy
Kamera 11: Monitoruje osobný výťah z parkovacieho domu


Spôsob spracúvania osobných údajov

Obrazový záznam spôsobilý individuálnej identifikácie fyzickej osoby nesie v sebe informácie majúce charakter osobných údajov, ktorý prevádzkovateľ nepoužíva za účelom jeho ďalšieho spracúvania.


Účely spracúvania, na ktoré sú Vaše osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s účelom spracúvania.

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely

a teda zabezpečenie dôkazov pre prípad vzniku škody prevádzkovateľovi, spáchanie priestupku, trestného činu a prípadné súdne alebo iné konanie


Kategória dotknutých osobných údajov:

Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Policajný zbor SR, Prokuratúra SR a ostatné orgány činné v trestnom konaní


Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.


Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania:

Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.


Doba uchovávania

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa zlikviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Central Zone neprenáša a nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby:

Central Zone Vás týmto v súlade s Nariadením  a Zákonom OOU v prípade, ak sa na takýto zmluvný vzťah uplatňuje, ako dotknutú osobu informuje o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

   
 1. Doba uchovávania osobných údajov:
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 14 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu
 2. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby:
  Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:
  1. účele spracúvania osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
  4. dobe uchovávania osobných údajov,
  5. ráve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  7. zdroji osobných údajov,
  8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 3. Právo na opravu osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. Právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
  1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
  2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 6. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:
  V prípade ak má Dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona OOU.
  Vzor návrhu
 7. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  Takúto činnosť prevádzkovateľ nevykonáva.
 8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Zásady spracúvania osobných údajov

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti Central Zone). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.

(b) ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.


Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
E-mail :